Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

Szanowni Rodzice, 8 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 33 bezterminowo rozpoczyna się strajk nauczycieli. Szczegółowe informację zostaną przesłane do Państwa przez dziennik elektroniczny. Komitet Strajkowy.

Egzamin gimnazjalny 2019 
Informacje dla rodziców i uczniów >>>
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych - prezentacja >
Rada Dzielnicy V Kraków - Krowodrza oraz Szkoła SP 33/Gim 16 w ramach projektu "MOCNI BEZ PRZEMOCY" organizuje konkursy: literacki, plastyczny i fotograficzny. Regulaminy konkursów dostępne na stronie szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII SP i III Gim >
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 - TUTAJ>

 

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGODziałania ogólnowychowawcze.

 

1.    Wspomaganie pracy wychowawców i ich działalności wychowawczej (konsultacje, porady dla wychowawców oraz warsztaty dla uczniów).
2.    Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
3.    Kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne do właściwej poradni.
4.    Udzielanie porad rodzicom mającym trudności w wychowaniu dzieci.
5.    Pomoc uczniom w wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej (rozpoznawanie zainteresowań, doradztwo, projekt „Azymut kariery edukacyjno – zawodowej”).
6.    Przygotowanie dokumentacji psychologicznej do egzaminu gimnazjalnego (dotyczy uczniów z dysfunkcjami).
7.    Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole – ankieta.
8.    Współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze opiekuńczej i wychowawczej oraz podejmowania działań profilaktyczno –     wychowawczych.Indywidualna pomoc i opieka pedagogiczno – psychologiczna.1.    Prowadzenie terapii wspierającej i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów – zgodnie z potrzebami.
2.    Doraźna pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych u uczniów (stres związany z trudnościami szkolnymi lub sytuacją rodzinną).
3.    Porady indywidualne dla uczniów, którzy mają problemy na tle konfliktów rodzinnych lub w relacjach z rówieśnikami.
4.    Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
5.    Rozpoznawanie i interwencja w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie.Profilaktyka wychowawcza i pomoc materialna.1.    Nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego i nauki uczniów.
2.    Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności.
3.    Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej oraz zaniedbanych środowiskowo. Planowanie działań.
4.    Udzielanie pomocy wychowawcom, nauczycielom i rodzicom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
5.    Prowadzenie zajęć i lekcji wychowawczych (zgodnie z potrzebami).
6.    Organizowanie opieki i pomocy materialnej (stypendia, bezpłatne posiłki, wyprawka szkolna).